cis-logo

 

IBM skupina SW produktov Rational


CIS s.r.o. je partnerom spoločnosti IBM.

Na požiadanie (emailom na cis@cis.sk) Vám zostavíme cenové ponuky dodávok SW IBM a služieb k dodávkam.

Nižšie je uvedený prehľad a stručná charakteristika hlavných produktov IBM Rational.
Podrobnejšie informácie a informácie o ďalších produktoch Vám poskytneme na požiadanie.

 

SW produkty IBM Rational

Procesy, správa projektov, správa požiadaviek

 

Rational Unified Process

 

 

 metodika pre životný cyklus tvorby aplikácie
 definuje roly účastníkov, fázy tvorby, potrebné artefakty a výstupy, poskytuje vzory a odporúčania

 

Rational Metod Composer

 

 

 nástroj na vytváranie, formalizovanie a publikovanie projektovej metodiky
 ako základnú metodiku poskytuje RUP

 

Rational Portfolio Manager

 

 

 plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie projektov
 spravuje financie, ľudské zdroje, IT, ...

 

Rational Project Console

 

 

 monitorovanie, získavanie, vyhodnocovanie a interpretovanie informácií o stave projektu
 prepojenie na rôzne nástroje a prostredia
 používanie rôznorodých metrík sledovania hodnôt

 

Rational Asset Manager

 

 

 zjednotenie správy hodnotných, opakovane použiteľných artefaktov: požiadavky, modely, kód, testy, dokumentácia, chyby, zmeny ...
 štandardizácia prvkov v riešeniach
 zdieľanie hodnôt v sieťach tvorcov a používateľov
 podpora pre tvorbu aplikácií typu wikis

 

Rational RequisitePro

 

 

 získavanie a správa požiadaviek
 integrácia s riešením analýzy, návrhu, vývoja, testovania
 analýza dopadov požiadaviek
 vyhodnocovanie a prezentovanie stavu

 

Websphere Business Modeler

 

 

 modelovanie, simulácia a monitorovanie procesov
 export výstupov vo formátoch MIM, SVG, BPEL, WSDL, XSD, XPDL, FDL, UML
 Import  vo formátoch WSDL, XSD, FDL, WebSphere Business Monitor monitoring výsledkov v XML

 

WebSphere Integration Developer

 

 

vývojové prostredie pre vytváranie SOA aplikácie prevádzkovanej v runtime produktoch WebSphere Process Server a WebSphere ESB
vývoj služieb: pre stavový stroj, pre biznis proces server,  pre správu ľuďmi vykonávaných úloh,  pre správu pravidiel
vývoj integračných rozhraní a ich väzieb: adaptéry, mapy objektov a intefejsov
Integrácia s RAD

Analýza a architektúra

 

Rational Software Architect

 

 

UML 2.1 diagramy: Use Case, Class, Sequence, Activity, Composite Structure, State Machine, Communication, ComponentDeployment
transformačné pravidlá a návrhové vzory
definície obmedzení v Object Constrain Language
podpora tímovej práce (multi-model, compare, merge..)
možnosť prispôsobovania (customization) modelovacieho prostredia v JAVA

technológia Model-Driven Development pre analýzu, návrh, vývoj  a kontrolu architektúry aplikácií
sada návrhových vzorov pre objektovú analýzu, štruktúru aplikácií, návrh systému
transformácie modelov do Java tried, JSF,  EJB, databázových objektov , C++, EGL
používanie kombinácií vzorov, typov a kompozícií vzorov
transformácie typu model – model a model - text
tvorba vlastných vzorov z UML modelov

Vývoj

 

Rational Application Developer

 

 

  integrované prostredie pre rýchly návrh, vývoj, zostavovanie, testovanie a rozmiestňovanie komponentov a aplikácií
 tvorba aplikácií na báze technológií: Java V5, J EE, portal, Web, Web Services, SOA, AJAX
 podpora aplikačných serverov a databáz
 základné funkcie pre kontrolu kvality aplikácie
 prepojenie s populárnymi OpenSource prostrediami ako Spring a Hibernate
 vývoj Web 2.0 aplikácií: JSON, feed syndication a publish/subscribe; RPC Adapter  (AJAX klient a POJO server)

 

Rational System Developer

 

 

 analytický, návrhový a vývojový nástroj pre vytváranie komponentov realtime a embeded aplikácií
 tvorba aplikácií v jazykoch: Java, Java SE,  C/C++, CORBA
 technológia Model-Driven Development, v rozsahu J SE podporená dodanými návrhovými vzormi, transformáciami a nástrojom pre tvorbu  vlastných vzorov

Riadenie kvality – funkčné testovanie

 

Rational Manual Tester

 

 

  manuálne vytváranie a modifikovanie testovacích blokov, vstupných testovacích dát
 rôzne formy vyznačovania textov, snímkovanie, pridávanie príloh
 vyhodnocovanie testov a tvorba prehľadov, publikovanie testovacích skriptov do HTML

 

Rational Functional Tester

 

 

 objektovo-orientovaný nástroj integrovateľný s Eclipse, MS Visual Basic a MS Visual Studio pre zostavovanie testovacích skriptov
 automatizované testovanie Java, Web, J EE, .NET  aplikácií
obsahuje v sebe: Rational Manual Tester
 umožňuje rozšíriť o testovacie moduly pre testovanie alfanumerických obrazoviek, SAP, Siebel

 

Rational Robot

 

 

 testovanie HTML, DHTML, Java™, VS.NET, Microsoft Visual Basic, Visual C++, Oracle Developer, PeopleSoft, Sybase PowerBuilder and Borland Delphi aplikácií

 

Rational Test RealTime

 

 

 testovanie realtime a embeded aplikácií

 

Rational Software Analyzer

 

 

 statická analýza kódu v RAD a RSA
 prezeranie kódu, zisťovanie závislostí, stupňa komplexity, trendov zlepšovania / zhoršovania

 

Rational PurifyPlus

 

 

 analýza aplikácií v prevádzke, z hľadísk: spôsobu využívania pamäte, frekventovanosti využívania algoritmov kódu, používania  odporúčaných programovacích techník

Riadenie kvality – výkonnostné testovanie, testovanie bezpečnosti

 

Rational Performance Tester

 

 

 monitorovanie vyťaženia HW zdrojov, schopnosti aplikácií zniesť používateľskú záťaž, výkonnostných parametrov pri záťaži
 zostavovanie testov používania URL volaní, web stránok a záznamov a výberov informácií
 vytváranie klientov, ich skupín
 plánovanie spúšťania testov
 vyhodnocovanie a prezentovanie výsledkov
 vytváranie digitálnych certifikácií a testovanie prístupu cez šifrované prístupy a prenosy informácií

 

Rational Tester for SOA Quality

 

 

vytváranie testovacích klientov pre WS
vizuálny editor testov
spreadsheet pre vytváranie testovacích dát
WS standardy, napr. SOAP, HTTP[S], JMS, UDDI, WS-Security
výkonnostné testovanie (doba odozvy, priepustnosť) a jeho modelovanie
 automatizácia generovania testov z WS-BPEL zdrojov
podpora testovania v rôznych platformách implementácie WS

 

Rational AppScan

 

 

 testovanie bezpečnosti webových aplikácií
 monitorovanie, analýza a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík útokmi od nepovolaných programov a osôb
 podpora pri návrhoch a vykonávaní bezpečnostných opatrení

Zmenové konanie a správa konfigurácií

 

Rational ClearQuest

 

 

 sledovanie stavov a zmien v SW v reálnom čase
 zostavenie automatizovaných pracovných postupov pre životný cyklus vývoja SW
 správa chýb a požiadaviek na zmeny
vzdialený klient pre prístup do repozitory
 podpora geograficky distribuovaného vývoja SW
 integrácia s požiadavkami, vývojom, testovaním, správou zmien a konfigurácií

 

Rational ClearCase

 

 

 správa konfigurácií, jednotná správa zmien
 spoločné úložisko artefaktov
 podpora paralelného vývoja a rolí aktorov a fáz v životnom cykle vývoja SW
 ClearCase vzdialený klient pre prístup do centralizovanej repozitory
 podpora geograficky distribuovaného vývoja SW
procesne orientované zmeny v SW

 

Rational BuildForge

 

 

 zostavovanie, riadenie dodávok komponentov, služieb, SW aplikácií, zmenových konaní, updatov, upgradov
 vyhodnocuje podiely komponentov v dodávkach
 vytvára a udržiava procesy zostavovania dodávok, vytvárania deployment prostredia, definovania používateľov

 

Business Intelligence and Reporting Tools

 

 

 zostavovanie zostáv z rôznych zdrojov a formátov, ich úprava a publikovanie používateľom definovaných zostáv vo formátoch .doc, .ppt, .html, .pdf

 

 

NAJ.sk