cis-logo

 

CASEWISE


CIS s.r.o. je partnerom spoločnosti CaseWise. Na požiadanie (emailom na cis@cis.sk) Vám zostavíme cenové ponuky dodávok

SW CaseWise a služieb k dodávkam. Nižšie je uvedená charakteristika hlavných, najčastejšie dodávaných produktov. Informácie o ďalších produktoch Vám poskytneme na požiadanie.

 

SW produkty CaseWise

Modelovanie firemných procesov

 

Corporate Modeler

 

 

 
Corporate Modeler obsahuje:

§ Editory diagramov

§ Simulator procesov

§ Model Reporter

§ Link pre Visio

§ rozhranie pre knižnice JD Edwards

§ diagramy a editory:

§ Organizational Flow (makropohľad na firmu)

§ Workflow (tok postupnosti aktivít)

§ Activity Flow (podrobné rozpracovanie Workflow diagramu)

§ Use Case (použitie systému aktorom, podľa UML metodiky)

§ hierarchické modely:

§ Goal Model (hierarchický model cieľov organizácie)

§ Organization Model (hierarchický model štruktúry firmy)

§ Location model (model rozmiestnenia útvarov firmy)

§ Process Model (model oblastí, procesov a aktivít)

§ modely vzťahov

§ Association Matrix (priradenia cieľov útvarom, pracovným funkciám)

§ dátové modely

§ Entity relationship (definície dátových štruktúr)

§ Database Schema (model databázovej schémy)

 

Corporate Modeler Entrerprise Edition

 

 

 Corporate Modeler Enterprise Edition obsahuje:

§ Corporate Modeler + komponenty:

§ AutoModeler (import z textového formátu)

§ Corporate Publisher Word (generovanie manuálov)

§ Corporate Publisher HTML (generovanie Web stránok)

§ Modeler Link pre systém správy požiadaviek

§ Modeler Link pre UML analytické nástroje

§ Modeler Link pre vývojové nástroje

§ Modeler Link pre integráciu firemných procesov

§ Modeler Link pre ERP

 

AutoModeler

 

 

§ sprievodca, ktorý vkladá do projektu informácie z MS Word, Excel a pomáha vytvárať z nich modely procesov

 

Corporate Publisher

 

 

§ umožuje zverejňovať znalosti o firemných procesoch, vytvárať textové dokumenty a .html dokumenty pre podnikový intranet

 

Modeler Link pre systém správy požiadaviek

 

 

§  prenáša modely procesných tokov do systému pre vytváranie a štrukturovanú správu používateľských požiadaviek na podnikový systém

 

Modeler Link pre UML analytické nástroje

 

 

§ prenáša modely procesných tokov do UML use case diagramov a integruje tak model procesov s UML modelom firmy

 

Modeler Link pre vývojové nástroje

 

 

§  prenáša logické dátové prvky a ich vlastnosti do fyzických prvkov, ktorými sú realizované v tabuľkách vývojových nástrojov

 

 

Riadenie podnikových procesov pozostáva z modelov:

§   model súvislostí okolia a podniku

o    tvorí ho plánovač, navrhuje zámery

o    predmetom jeho záujmu je miesto podniku v podnikateľskom prostredí, súvislosti s inými podnikmi

§   koncepčný model podniku

o    tvorí ho majiteľ, alebo ten, kto zastupuje záujmy majiteľa

o    stanovuje stratégiu podniku a koncepciu jej vnútropodnikovej realizácie

§   logický model systému

o    tvorí ho analytik poznajúci aplikačnú oblasť

o    navrhuje podrobné, všeobecne použiteľné riešenia

§   technologický model fyzickej realizácie systému

o    tvorí ho pracovník vývoja

o    realizuje konkrétne riešenie s dostupnými technológiami

§   model subdodávok pre realizáciu systému

o    zostavuje ho architekt riešenia

o    podklady sú vytvárané subdodávateľmi

CaseWise má rozšírenia (extensions)

§   správy biznis pravidiel

§   vytvárania výstupov v BPEL

§   prepojenia na Rational Unify metodológiu a Rational Rose