cis-logo

 

 

Obsah školení

Správa požiadaviek a konfigurácií SW

 

Zber a analýza užívateľských požiadaviek - 1 deň

 

 

Cieľom kurzu je:  naučiť vykonávaniu činností zberu, analýzy a správy požiadaviek pre tvorbu IS.
Kurz je určený pre: analytikov, programátorov, riadiacich pracovníkov.
Obsah kurzu:
Kurz je zameraný na management požiadaviek ako úvodného bodu ku konštrukcii software.
Krátko sa diskutujú psychologické problémy pri získavaní požiadaviek od zákazníka.
Ťažiskom je špecifikácia používateľských požiadaviek a špecifikácia systémových požiadaviek.
Poslucháči na príkladoch študujú zle definované požiadavky, kritériá pre ich odhaľovanie a spôsoby redefinície a verifikácie.
Výsledkom sú konzistentné požiadavky používateľov (organizácia, používateľ, prostredie) na systém a systémové požiadavky (riešiteľské) na vyvíjaný systém.
Poslucháči získajú základné návyky pre extrahovanie požiadaviek z bežných dokumentov, vytváranie štrukturovaných požiadaviek, zobrazovanie požiadaviek, ohodnocovanie požiadaviek, vytváranie reportov, atď. Pomocou nástroja je precvičená analýza príčin, analýza dôsledkov a dôvodov rozhodnutí.
V rámci kurzu sa vysvetľuje a precvičuje väzba na OO analýzu a design.
Predpoklady pred kurzom: nie je potrebná predpríprava.

Analýza a modelovanie IS

 

Objektovo-Orientovaná Analýza a jazyk UML - 2 dni

 

 

Cieľom kurzu je: naučiť zásady OO analýzy, jazyk UML a jeho použitie pre analýzu a modelovanie IS.
Kurz je určený pre: analytikov, vedúcich projektov, programátorov.
Obsah kurzu:
Kurz OO analýza a základy UML sa sústreďuje na výuku UML v kontexte postupov OO analýzy. Cieľom kurzu je poskytnúť účasníkom výklad nevyhnutného počtu UML pojmov, ktoré sú potrebné pre špecifikáciu informačného systému. Základné pojmy UML sú vyučované v kontexte projektu, ktorý účastníci kurzu riešia. Absolventi kurzu získajú :
- návyky potrebné pre efektívny postup v OO analýze
- porozumenie minimálnej množiny pojmov UML na vytvorenie špecifikácie softwarového systému na úrovni platformovo nezávislého modelu v jazyku UML
Okrem toho je obsahom kurzu výklad syntaxe a sémantiky nadstavbových pojmov a techník UML, ktoré špecifikujú ďalšie vyjadrovacie schopnosti jazyka na príkladoch ich použitia v kontexte typických situácií kedy sú potrebné.
Predpokladané znalosti: dobrá znalosť základných pojmov OO technológie (objekt, trieda, hierarchia, polymorfizmus)
Vyučovaná verzia jazyka: UML 2.0
Predpoklady pred kurzom: znalosti základov objektovej analýzy.

Vývoj HTML a JAVA aplikácií

 

Tvorba web aplikácií pomocou HTML5 – 3 dni

 

 

Obsah kurzu:

- HTML5 aplikácie
- sémantické prvky
- vstup dát
- formátovanie výstupu
- validačné a editačné API
- Drag and drop API
- kaskádne štýly CSS3
- mobilné aplikácie v html5
- geolokácia
- interaktívna grafika
- audio a video v prehliadači
- posielanie správ a obojsmerná komunikácia
- WebSocket
- použitie v JSF
Predpoklady pred kurzom: základné znalosti html

 

Jazyk Java, úvod do JDK - 3 dni

 

 

Cieľom kurzu je: naučenie jazyka JAVA.
Kurz je určený pre: programátorov.
Obsah kurzu:
- základné prvky jazyka, kľúčové slová, objektové a neobjektové premenné, riadenie toku programu, práca s pamäťou, Garbage collection
- objektovo-orientované programovanie v jazyku JAVA triedy, objekty, hierarchie tried, inheritancia, polymorfizmus, encapsulácia, containment, metódy, message
- JAVA triedy
syntax jazyka, základné a objektové dátové typy, zdrojové súbory, organizácia súborov a balíkov (packages), importovanie tried, riadenie prístupu, abstraktné triedy a interface, spracovanie udalostí, chýb výnimiek.
- úvod do prostredia Java Development Kit, JNI, spolupráca s jazykom C
- nasadenie aplikácií, technológia Java Web Start
Predpoklady pred kurzom: nie je potrebná predpríprava.

 

Jazyk JAVA (pre pokročilých) – 2 dni

 

 

 

Cieľom kurzu je:  prebrať najčastejšie používané knižnice a technológie.

Kurz je určený pre: programátorov.

Obsah kurzu: pozornosť je venovaná hlavne práci so súbormi, sieťovej komunikácii, kolekciám, multithreadingu, mechanizmu reflexie, serializácii, lokalizovaniu aplikácií, prípadne ďalším témam podľa potrieb účastníkov.

Predpoklady pred kurzom: základy jazyka Java.

 

 

Java servlety a JSP - 4 dni

 

 

Cieľom kurzu je: naučenie vývoja internetových JAVA aplikácií technológiami: HTML, aplety, servlety, JSP.
Kurz je určený pre: programátorov.
Obsah kurzu:
- vytváranie HTML klientov, HTML klienti, interaktívne Web stránky, oboznámenie s nástrojom Eclipse, JAVA klient aplikácie, aplety, Java event model
- vytváranie JAVA aplikácií na serveri, účel nasadenia, architektúra a životný cyklus Servletov, JSP, vzťah k iným technológiam
- vývoj a testovanie servletov - výuka na príkladoch, syntax servletov, kontajnery, HttpRequest a HttpResponse objekty, GET a POST príkaz
- vývoj a testovanie JSP- výuka na príkladoch, syntax JSP,  JSP tagy: deklarácie, scriplety, actions, tvorba stránok, generovanie,
- použitie knižníc TagLibs
- komunikácia s ďalšími komponentami, hlavne s databázami, JSP a servlety, JSP a JavaBeans
Predpoklady pred kurzom: základná znalosť jazyka JAVA.

 

Java Server Faces - 2 dni

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie používania a programovania komponentov Java Server Faces
Kurz je určený pre: analytikov, programátorov.
Obsah kurzu:
- výhody JSF, objektový model HTML komponentov, render kit
- životný cyklus spracovania JSF stránky
- konfiguračné súbory
- použitie Java Beanov
- riadenia navigácie medzi stránkami
- reakcie na udalosti používateľa pomocou listenerov
- tagy na tvorbu HTML komponentov
- použitie Java Scriptu
- tvorba HTML tabuľky
- použitie štandardných a vlastných konvertorov a validátorov
- vytváranie vlastných komponentov
Predpoklady pred kurzom: základné znalosti JSP a HTML.

 

AJAX (Asynchronous JavaScript a XML)  - 2 dni

 

 

Úvod do technológie AJAX
- prehľad technológií použitých v AJAX – Javascript, DOM, CSS
- XmlHTTPRequest object, metódy, atribúty
- použitie HTTP metód, hlavičky a parametre
- obsluha asynchrónnych volaní
HTML Document Object Model
- sprístupňovanie Nodov, Elementov a Atribútov
- modifikácia DOM
Návrh AJAX stránok
- získanie obsahu
- vykonateľné skripty
- práca s dátami - text, XML, JSON
- nástroje na návrh a ladenie
Integrácia s JSF
- rozšírenia JSF
Tvorba aplikácií pomocou ajax4jsf
- princíp ajax4jsf frameworku
- posielanie AJAX požiadavky
- knižnica komponentov

 

 

 

Bezpečnosť, autentifikácia a autorizácia v JAVA - 2 dni

 

 

 

Cieľom kurzu je: naučenie vývoja zabezpečených JAVA aplikácií technológiami: JAAS, SSL
Kurz je určený pre: programátorov.
Obsah kurzu:
- technológie na zabezpečenie Java aplikácií, prehľad technológií a pojmov
- Java Security Models
- riadenie prístupu k zdrojom a vynútenie bezpečnostnej politiky pomocou security managera
- autentifikácia a autorizácia pomocou JAAS
- Single Sign On
- šifrovanie prenosu pomocou SSL, GSS-API a SASL
- použitie kryptografie pomocou JCE

-  kryptografia pomocou ekliptických kriviek
- zákaz slabých algoritmov
-   TLS 1.1 a 1.2
-  zmeny vo verifikácii a overovaní certifikátov
Predpoklady pred kurzom: základná znalosť jazyka JAVA.

 

JMX (Java Management Extensions) – 1 deň

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie managementu Java aplikácií
Kurz je určený pre: analytikov, programátorov
Obsah kurzu:
- ciele managementu zdrojov, výhody, architektúra JMX
- použitie nástrojov
- beany na management stabilných a meniacich sa zdrojov
- tvorba agentov, komunikácia s agentmi
- komunikácia s beanmi použitím notifikácie
- management server, registrácia, tvorba otázok
- distribuovaný agenti
- monitory a časovače
- použitie JMX v J2EE
- zabezpečenie JMX

-  vylepšenie MBeans
Predpoklady pred kurzom: základné znalosti jazyka Java

 

Spring Core – 3 dni

 

 

 

Cieľom kurzu je: oboznámiť poslucháčov  s vlastnosťami a vývojom Java aplikácií, využívajúcich aplikačný framework Spring.

Kurz sa zaoberá  architektúrou, dizajnom a programovaním biznis logiky na základe Spring  v prostredí Eclipse.

Obsah kurzu:

- Základný prvok  architektúry  Spring aplikácie  (POJO kontajner)

- Spring moduly

- definovanie modulových závislostí  vzhľadom na maven central repozitory, spring repozitory

- maven build

- gradle build

- Spring kontajner  a služby kontajnera

- Programový model spring klienta

- Programový model spring komponentu

- anotačný programový model

-integračný programový model (xml model)

-zmiešaný programový model

- Závislosti komponentov, definovanie  dependency injection podľa programového modelu

- Definovanie aplikácie ako množina vrstiev podľa dizajnových obrazcov

- junit testing  v prostredí spring

- synchrónna a asynchrónna úloha, task executor,  plánovanie úloh

- aspektové programovanie a spring (spring aop)

- joint point

- pointcut

- advice

- introduction

- jdbc a spring (spring jdbc)

                        - datasource

                        - jdbctemplate

- perzistentné objekty  a spring (spring  orm)

                        - princípy integrovania spring komponentu a jpa entity beanu

                                               - reflection based

                                               - load time weaving

- data access (dao)

                        - anotácia

- transakcie

                        - anotácia

                        - xml konfig

- obrazec  MVC (spring mvc modul)

                        - štruktúra

                        - hlavné funkcie

                        - anotácia

                        -x ml konfig.

                       

Kurz je určený pre: dizajnérovprogramátorov.

 

 

 

Spring  Web – 2 dni

 

 

 

Obsahom kurzu sú datové a prezentačné služby modulu Spring framework poskytované v rámci internetu.

 

Datové služby

- Spring  Restfull web service

                        - základné prvky restfull ws

                        - runtime architektúra

                        - konfigurovanie spring restfull frameworku - deployment

                        - rest kontroler

                        - mapovanie http request, uri template

                        - message converter

                        - ošetrenie výnimiek

                        - asynchrónne operácie

- Websocket

                        -základné prvky komunikácie

                        -runtime architektúra

                        -Stomp protokol

 

Prezentačné služby

- Spring mvc

                        - základné prvky

                        - konfigurovanie

                        - Model a View

- command objekt, form objekt

                        -View resolver pre jsp, html, jsf

- Spring webflow

- základné prvky

- konfigurovanie

 

Predpoklady pred kurzom: znalosti frameworku Spring v rozsahu školenia Spring Core.

 

 

Biznis logika v JEE (EJB, CDI, JPA, JMS, WS) – 3 dni

 

 

 

Kurz sa zaoberá implementáciou biznis logiky pre Java aplikácie, webové aplikácie a enterprise aplikácie. Implementácia skúma programový model a spôsoby využitia na základe pravidiel, štandardov  Java Enterprise Edition verzie 7.

Obsah kurzu:

- Základné štandardy pre implementáciu biznis logiky

                        -základná architektúra Java aplikácie

                        -základné spôsoby design-u biznis logiky Java aplikácie

                                               - soa oriented design

                                               - domain driven design

                                               - message oriented design

- Java bean

                        -programový model

                        -využitie

- managed bean

                        -programový model

                                               - životný cyklus

                                               - injektovanie závislostí na základe “dependency injection for java

                        -využitie

- web bean ( cdi bean )

                        -programový model

                                               - životný cyklus

                                               - injektovanie závislostí na základe “dependency injection for JEE“

                        -využitie

- enterprise bean ( ejb bean )

                        -programový model (životný cyklus, injektovanie závislostí, bezpečnosť)

                                               - session bean (singleton, stateless, statefull)

                                               - message bean

                        -využitie

                                               - bez rozhrania

                                               - lokálne rozhranie

                                               - remote rmi rozhranie

                                               - web service rozhranie typu soap a rest

                                               - jms rozhranie

                                               - websocket rozhranie

- interceptory

                        -programový model

                        -využitie

 

 

 

Persistancia Java objektov JPA – 2 dni

 

 

 

Kurz sa zaoberá implementáciou perzistencie Java objektov na základe technológie (normy) JPA verzie 2.X od poskytovateľov Hibernate a EclipseLink.

Obsah kurzu:

- Rozhrania JPA

- Entity manager, entity objekt

                        - základný životný cyklus entity bean-ov

                        - základná anotácia

- Prístup k stavu entity

                        - prístup typu   field, property, mix

                        - príklady

- Objektovo-relačné mapovanie

   základné mapovanie

                        - mapovanie entity na jednu tabuľku

                        - mapovanie atribútu jednoduchého typu

                        - mapovanie atribútu typu LOB, Enum, temporal, transient

  generovanie identifikátora entity

                        -režimy generovania auto id, table id, sequence id, db identity id

  mapovanie vzťahov entít

                        manyone

                                               --simple, join column

                        oneone

                                               --unidirectional, bidirectional, pk mapping, lazy fetching

                     one  many

                                               --unidirectional,bidirectional, target entity

                        manymany

                                               --bidirectional, join table

  mapovanie embedded objektov

                        -spôsoby simple, share

  mapovanie entít a embedded objektov na viaceré tabuľky

  mapovanie atribútov typu Collection, List, Set, Map

                        - ElementCollection

                        - ElementCollection overrideTable column

                        - ElementCollection Map Keyed ( String, enum )

                        - one to many List  relat.( unordered, ordered )

                        - one to many Map relat.

                        - many to many Map  relat. ( simple key, embeddable key )

  mapovanie inheritencie

                        - single table

                        - join table

                        - table per concrete class

                        - mixed inheritance

- Entity manager, transakcie, zamykanie

                        -tx-scoped entity manager

                        -extended entity manager

                        -application managed entity manager

  transaction-scoped persistence context

  extended persistence context

  čítanie entít v režime eager alebo  lazy

  zamykanie pesimistické  alebo  optimistické ( verzionovanie )

- Query

                        - dynamic

                        - named

                        - bulk

- JPQL ( java persistence query language )

                        -syntax

- Criteria api

                        - criteria search

                                               - predicate

                                               - subquery

                                               - matamodel api

- Native query

                        - sql select insert, update, delete

                        - sql resultset

                       

Dynamické jazyky a Android

 

 

Jazyk Scala – 2 dni

 

 

Scala je objektovo orientovaný staticky typový všeobecne použiteľný programovací jazyk
- Navrhovaný na zvýšenie produktivity programátorov pri zachovaní rýchlosti behu aplikácií
- Spája imperatívny a funkcionálny programátorský štýl
- Navrhnutý na využitie návrhových vzorov stručným, elegantným a typovo bezpečným spôsobom
- Integruje vlastnosti objektovo orientovaných a funkcionálnych jazykov, čím umožňuje vyššiu produktivitu programátorov
- Veľkosť zdrojového kódu je typicky zmenšená 2 – 3 krát oproti rovnakým Java aplikáciám
- Hladká integrácia s Javou - Scala programy bežia na Java VM, sú bytovo kompatibilné s Javou a môžu plne využívať existujúce Java knižnice
- Alternatívny Scala compilátor generuje kód pre .NET
Obsah školenia:
- základné vlastnosti jazyka, porovnanie s Java
- inštalácia, použitie vývojových nástrojov
- objektovo orientované vlastnosti
- funkcionálne programovanie
- tvorba webových aplikácií
- práca s databázou
- tvorba znovu použiteľných komponentov
- multithreadové programovanie
- testovanie aplikácií
Predpoklady pred kurzom: čiastočná znalosť jazyka Java

 

 

Vývoj aplikácií v prostredí Android – 3 dni

 

 

 

Cieľ kurzu: naučiť vytvárať aplikácie pre platformu Android
Kurz je určený pre: programátorov
Obsah kurzu:

- vývojové prostredie
- tvorba používateľského interface
- ukladanie a získavanie dát, dátové zdroje, poskytovatelia obsahu
- práca so sieťou a webovými službami
- notifikácie, grafika, multimédia
- služby na pozadí, senzory
- preferencie a ukladanie stavu
- prístupové práva a bezpečnosť

Predpoklady pred kurzom: znalosť syntaxe jazyka Java

 

Tvorba, transformácie a formátovanie XML dokumentov

 

XML technológia a jej Java implementácia - 2 dni

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie prehľadu základných pojmov z technológie XML.
Kurz je určený pre: riadiacich pracovníkov, analytikov, programátorov.
Obsah kurzu:
- výhody XML, použitie
- prvky, elementy, atribúty, CDATA
- logické a fyzické štruktúry
- schémy, Document Type Declaration
- priestor názvov (namespace)
- štandard XPath
- transformácie pomocou XSL do rôznych formátov  (XML,HTML,TXT...)
- spracovanie XML dokumentov v JAVA
- SAX, DOM (Document Object Model)
- Java API pre XML Processing (JAXP) a XML Binding (JAXB)
- podpora tvorby XML dokumentov nástrojom Turbo
  XML

 - podpora JAXP 1.4.5, JAXB 2.2.3, JAX-WS 2.2.4
Predpoklady pred kurzom: nie je potrebná predpríprava.

 

XSLT – XML transformácie – 1 deň

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie transformácií XML formátu
Kurz je určený pre: analytikov, programátorov
Obsah kurzu:
- ciele transformovania XML dokumentu
- popis EXtensible Stylesheet Language
- špecifikácia a použitie Stylesheet v XML dokumente
- jazyk XPath, vyhľadávanie informácií
- lokalizovanie jednotlivých uzlov
- vzťahy medzi osami
- predikáty, špeciálne znaky
- XPath výrazy, operátory, funkcie
- použitie šablón
- vetvenie, cykly, triedenie, číslovanie
- tvorba nových elementov a atribútov
- výstup do rôznych formátov
Predpoklady pred kurzom: základné znalosti jazyka XML

 

XSL - Formatting Objects – 1 deň

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie transformácií XML dokumentov do PDF formátu
Kurz je určený pre: analytikov, programátorov
Obsah kurzu:
- ciele formátovania XML dokumentu
- štruktúra dokumentu, deklarácia vzhľadu výsledných stránok
- sekvencie stránok
- rozvrhnutie textu do oblastí, tokov, blokov
- kategórie formátovacích objektov
- nastavenie atribútov textu, fonty
- farby, obrázky, zoznamy, tabuľky, linky
- absolútne umiestňovanie
- číslovanie stránok, poznámky pod čiarou
Predpoklady pred kurzom: základné znalosti jazyka XML a XML transformácií

Vývoj Web services, procesné aplikácie, SCA

 

Vývoj Web services s protokolom SOAP, RPC  – 2 dni

 

 

Cieľom kurzu je: oboznámiť poslucháčov s vlastnosťami a vývojom webových služieb implementovaných v jazyku java.
Kurz sa zaoberá vlastnosťami a vývojom webových služieb implementovaných na základe jazyka java podľa noriem Web services for J2EE v. 1.1 (jsr 109 ) a Webservices metadata 1.0 ( jsr 181 ).
Obsah kurzu:
- základné znaky technológie ws
- kedy sa používa technológia ws a ako
- charakteristika wsdl (popis operácie)
- runtime architektúra pre ws
- konverzačný režim
- základy vývoja ws
--základné postupy programovania ws
-- programový model klienta ws
-- programový model implementácie ws
-- bezstavová ws
-- stavová ws (konverzačný režim)
-- asynchrónne operácie a spracovanie udalostí
-- callback, callback handler
Kurz je určený pre: dizajnérov a programátorov

 

Vývoj Restfull Web services – 2 dni

 

 

 

Kurz  poskytuje základné informácie pre vývoj a implementáciu internetových  služieb typu “REST”.
Absolventi budú mať teoretické a praktické skúsenosti  v oblasti dizajnu a implementácie  internetových  služieb typu REST.
Obsah kurzu :
- základné prvky architektúri   REST
  - resource oriented architecture
- resource
- message body
- data binding
   - jaxb
   - json
- client api
- podpora model-view controller
- bezpečnosť
- základné princípy návrhu ( design ) aplikácie
  - dizajn služieb typu “ iba čítanie “ ( design read - only  Restfull services )
  - dizajn služieb  typu “čítanie  - zápis “ ( design read- write Restfull services )

 

 

 

Vývoj C, C++ aplikácií

 

Jazyk C - 3 dni

 

 

Cieľom kurzu je: naučenie jazyka C a postupu zhotovovania programov v jazyku C.
Kurz je určený pre: programátorov.
Obsah kurzu:
- základné stavebné prvky jazyka, kľúčové slová, premenné a funkcie,
- riadenie toku programu,
- základné a odvodené dátové typy,
- práca so smerníkmi,
- práca preprocesora, linkeru kompilátora
- rozdelenie programu do viacerých zdrojových súborov, makefile
- práca so súbormi a základnými knižničnými funkciami.
Predpoklady pred kurzom:  nie je potrebná predpríprava.

 

Jazyk C++ - 4 dni

 

 

Cieľom kurzu je: naučenie jazyka C++ a postupu zhotovovania programov v jazyku C++.
Kurz je určený pre: programátorov.
Obsah kurzu:
- základné stavebné prvky jazyka,
- objektovo-orientované programovanie v jazyku C++, jednoduchá a viacnásobná dedičnosť, polymorfizmus, virtuálne metódy, abstraktné triedy
- spracovanie chýb, výnimky,
- tvorba vlastných tried, šablóny,
- definovanie operátorov
- práca so súbormi.
Predpoklady pred kurzom:  znalosť jazyka C.

 

C++ knižnice STL a návrhové vzory - 2 dni

 

 

 text obsahu bude doplnený

 

CORBA - distribuované C, C++ aplikácie - 2 dni

 

 

 Cieľom kurzu je: získanie prehľadu v špecifikácii CORBA, zvládnutie používania základných CORBA funkcií.
Kurz je určený pre: programátorov, administrátorov.
Obsah kurzu:
- vysvetlenie špecifikácie CORBA, jazyka IDL, objektové referencie, Stub, Proxy, Skeleton, Object Adapter, IDL základné a komplexné typy, mapovanie
- tvorba distribuovaných programov implementáciou funkcií CORBA
naming, event services, transakcie, security, perzistencia ...
Predpoklady pred kurzom: znalosť jazyka C. 

Operačné systémy

 

Linux, Unix - Použitie Operačného Systému - 3 dni

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie používania základných prvkov Unixu, Linuxu.
Kurz je určený pre: administrátorov, programátorov.
Obsah kurzu:
- výuka operačných systémov Unix, Linux pre koncových používateľov, programátorov a budúcich správcov systému
- architektúra OS, vrstvy systému, jadro, aplikácie
- práca so súbormi a adresármi, editovanie súborov, prístupové práva, linky
- manuály a dokumentácia, vyhľadávanie informácií
- regulárne výrazy
- procesy a signály, spúšťanie a riadenie procesov, priorita
- interpret príkazov shell, argumenty príkazového riadku, špeciálne znaky
- premenné prostredia, tvorba dávkových súborov.
Predpoklady pred kurzom: nie je potrebná predpríprava.

 

Linux, Unix - Administrácia - 3 dni

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie základov administrácie OS Unix, Linux.
Kurz je určený pre: administrátorov, programátorov.
Obsah kurzu:
- výuka princípov Unixu a jeho nastavení,
- štartovanie a stopovanie systému, módy systému, systémové procesy, plánovanie procesov
- administrácia používateľov, prideľovanie práv
- administrácia tlačiarní, vzdialená tlač
- systém súborov, kontrola, zálohovanie
- riešenie núdzových stavov,
- sledovanie aktivít systému, accounting, auditing
- konfigurácia jadra, parametre, ladenie, kompilácia
Predpoklady pred kurzom: znalosť používania OS UNIX, Linux.

 

Linux, Unix pre programátorov shellu - 3 dni

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie programátorských základov sh v OS Unix, Linux.
Kurz je určený pre: programátorov.
Obsah kurzu:
- programovanie v interpete príkazov shell,
- spúšťanie príkazov, práca s premennými, riadenie toku,
- riadenie toku programu, použitie špeciálnych znakov,
- riadenie procesov pomocou signálov.
Predpoklady pred kurzom: základné znalosti Unixových príkazov

 

TCP/IP - 2 dni

 

 

Cieľom kurzu je: zvládnutie používania TCP/IP a konfigurovania základných parametrov.
Kurz je určený pre: administrátorov, programátorov.
Obsah kurzu:
- výuka vlastností, činnosti a konfigurácie sieťového protokolu TCP/IP,
- sieťové protokoly, činnosti jednotlivých zložiek,
- adresovanie, smerovanie
- základné systémové programy a konfiguračné súbory,
- konfigurácia sieťových kariet,
- základné príkazy využívajúce TCP/IP,
- využitie rhost ekvivalencie, routovanie,
- sieťový systém NFS,
- server DNS, DHCP, firewall.
Predpoklady pred kurzom: znalosť administrácie OS UNIX, LINUX.