cis-logo

 

špecifikácia IS

 

1. Špecifikácia IS

Konzultujeme a vykonávame analytické činnosti k vytvoreniu špecifikácie IS.

Za špecifikáciu IS pre jeho vývoj pokladáme

  • verifikované požiadavky
  • kontext IS
1.1. Verifikované požiadavky

Štruktúra požiadaviek

Požiadavky by mali mať nasledovnú štruktúru:

§  Požiadavky na funkčnosť

§  Kľúčové požiadavky mapované na vrcholové procesy

§  Dekompozícia až do úrovne vhodnej pre akceptačné konanie

§  Prepojenie požiadaviek pre impact a traceability analýzu

§  Obmedzenia

§  Dekompozícia obmedzení generických, obmedzení prostredia IS

§  Prepojenie obmedzení pre impact a traceability analýzu

 

Verifikácia

Odporúčame dva pohľady na verifikáciu požiadaviek:

§  porovnanie s modelom podnikových procesov

§  porovnanie s analytickým modelom

1.2. Kontext IS

IS je obvykle budovaný ako časť podnikových procesov (biznis procesov). Model biznisu tvorí prostredie IS. Jeden z pohľadov verifikácie požiadaviek je ich porovnanie na model podnikových procesov. Schematicky je miesto modelu v špecifikácii IS nižšie na obrázku:

kontext IS