cis-logo

 

implementačné práce

 

3. Implementačné práce

Konzultujeme a sme spoluriešiteľmi pre implementačné práce, pričom odporúčame:

3.1. Synchronizáciu modelu a zdrojových textov

Je dôležité, aby navrhované prostredie umožňovalo automatizovane synchronizovať model so zdrojovým textom. Umožní sa tým zásah do vygenerovaného textu a dosiahne sa vyššia produktivita ako pri striktnom štýle práce: najskôr úprava modelu, potom generovanie.
Integrované analytické, vývojové a testovacie prostredie značne zefektívní, zrýchlí a skvalitní tvorbu najmä rozsiahlejších Enterprise aplikácií.

3.2. Mapovanie objektov na relačnú databázu

Mapovanie je potrebné, ak v projekte nie je možné použiť OO databázový stroj. ORDBMS poskytujú istú efektívnosť. V súčasnosti je však vhodnejšie použiť samostatné špecializované nástroje alebo mapovanie v rámci aplikačných serverov. Pre rozsiahle projekty je vhodné použiť mapovacie prostredie aj s infraštruktúrou odladených runtime knižníc mapovacích tried. Pre menšie projekty postačuje mapovací nástroj, podporujúci tvorbu mapovacích tried.

3.3. Nasadenie implementačných vzorov

Implementačné vzory poskytujú

§  konkurencieschopnú produktivitu práce programátora

§  konkurencieschopné náklady na maintenance IS

§  konkurencieschopné opätovné použitie vyvinutých komponentov

Pokiaľ je to možné, doporučujeme riešiť implementačné vzory ako celok – ako framework pre budovanie aplikácií.

3.4. Nasadenie architektúry subsytémov v IS

V súčasnosti je častá prax budovania IS ako samostatných aplikácií nad spoločnou databázou. Tabuľky v databáze sú globálne premenné, ktoré neumožňujú definovať rozhranie subsystémov. Ukazuje sa, že je vhodné zmeniť architektúru na spolupracujúce subsystémy s jasne definovaným rozhraním.
Doporučujeme nasadenie aplikačných serverov pomocou:

§  synchrónnych technológií J EE, CORBA

§  asynchrónnych technológií – messaging technológií (JMS)

§  SCA, SOA, web services (SOAP a Rest) - vystavenie služieb do sietí (volaných alebo vykonávaných v rôznych, heterogénnych softwarových prostrediach)

Tvorbu klientov s bohatou logikou kódu doporučujeme realizovať pomocou JAVA GUI knižníc, tvorbu klientov s jednoduchou logikou pomocou ultratenkých HTML a JAVA klientov.

3.5. Nasadenie RAD nástrojov

Rapid Development nástroje

§  sú vhodné na rýchle preverenie analýzy, prípadne poskytnutie animovaných formulárov. Poznamenávame, že kód generovaný wizardami obvykle nespĺňa požiadavky na štruktúru podnikovej aplikácie.

§  poskytujú základné prostredie pre programovanie aplikácie

§  poskytujú ladiace prostriedky. Dôležitá je požiadavka na distribuované prostredie aplikačných serverov

§  poskytujú prostredie pre vývoj, používanie komponentov a skladanie aplikácie